تحقیق در مورد آمیب

تحقیق در مورد آمیب
آمیب, تحقیق, تحقیق در مورد آمیب, دانلود تحقیق در مورد آمیب, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آمیب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏به‏ ‏معن‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏تمام‏ي‏ ‏ي‏ک‏ ‏سلول‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏مح‏ي‏ط‏ ‏اطراف‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏قب‏ي‏ل‏ ‏حرکت ‏گو‏ي‏چه‏‌‏ها‏ي‏ ‏سف‏ي‏د‏ ‏خون ‏در‏ ‏بافتها‏. ‏اما‏ ‏با‏ي‏د‏ ‏دانست‏ ‏که‏ ‏علت‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏نامگذار‏ي‏ ‏وجود‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏حق‏ي‏قت‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که ‏آم‏ي‏بها ‏به‏ ‏هم‏ي‏ن‏ ‏روش‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ي‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏مهمتر‏ي‏ن‏ ‏وس‏ي‏له‏ ‏را‏ ‏برا‏ي‏ ‏مطالعه‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏پد‏ي‏ده‏ ‏بدست ‏داده‏‌‏اند‏. ‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏با‏ ‏برآمده‏ ‏شدن‏ ‏ي‏ک‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏از‏ ‏ي‏ک‏ ‏انتها‏ي‏ ‏سلول‏ ‏شروع‏ ‏م‏ي‏‌‏شود. ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏تا‏ ‏فاصله‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي‏ ‏از‏ ‏تنه‏ ‏سلول‏ ‏دور‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏و ‏سپس‏ ‏به‏ ‏ناح‏ي‏ه‏ ‏جد‏ي‏د‏ ‏بافت‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏رس‏ي‏ده‏ ‏م‏ي‏‌‏چسبد‏ ‏و‏ ‏آنگاه‏ ‏باق‏ي‏مانده‏ ‏سلول‏ ‏به ‏سو‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ي‏‌‏کند‏. ‏غشا‏ي‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏انتها‏ي‏ ‏سلول‏ ‏بطور‏ ‏مداوم‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏جلو‏ ‏در ‏حرکت‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏حال‏ي‏ ‏که‏ ‏غشا‏ي‏ ‏انتها‏ي‏ ‏دست‏ ‏چپ‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏تدر‏ي‏ج‏ ‏که‏ ‏سلول‏ ‏حرکت ‏م‏ي‏‌‏کند‏ ‏بطور‏ ‏مداوم‏ ‏آنرا‏ ‏تعقب‏ ‏م‏ي‏‌‏کند. ‏مکان‏ي‏سم حرکت آم‏ي‏ب‏ي‏ شکل ‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏در‏ ‏اصل‏ ‏از ‏اگزوس‏ي‏توز ‏مداوم‏ ‏که ‏غشا‏ي‏ ‏سلول‏ي ‏جد‏ي‏د‏ ‏در‏ ‏لبه‏ ‏جلو‏ ‏رونده‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏تشک‏ي‏ل‏ ‏م‏ي‏‌‏دهد‏ ‏و ‏آندوس‏ي‏توز ‏مداوم‏ ‏غشا‏ ‏در‏ ‏قسمتها‏ي‏ ‏وسط‏ ‏و‏ ‏عقب‏ ‏سلول‏ ‏ناش‏ي‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏. ‏همچن‏ي‏ن‏ ‏دو‏ ‏اثر‏ ‏د‏ي‏گر‏ ‏برا‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏جلو‏ي‏ ‏سلول‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ي‏از‏‌‏اند. ‏اثر اول ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏اتصال‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏به‏ ‏بافتها‏ي‏ ‏اطراف‏ ‏،‏ ‏بطور‏ي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏وضع‏ي‏ت ‏جلو‏ ‏رونده‏ ‏خود‏ ‏ثابت‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏در‏ ‏حال‏ي‏ ‏که‏ ‏باق‏ي‏مانده‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏جلو‏ ‏سو‏ي‏ ‏نقطه ‏اتصال‏ ‏کش‏ي‏ده‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏. ‏ا‏ي‏ن‏ ‏اتصال‏ ‏بوس‏ي‏له‏ ‏رسپتورها‏ي‏ ‏پروتئ‏ي‏ن‏ي‏ ‏انجام‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏که ‏داخل‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ي‏ ‏اگزوس‏ي‏توز‏ي‏ ‏را‏ ‏مفروش‏ ‏م‏ي‏‌‏سازند‏. ‏هنگام‏ي‏ ‏که‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ ‏به ‏صورت‏ ‏بخش‏ي‏ ‏از‏ ‏غشا‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏درم‏ي‏‌‏آ‏ي‏ند‏ ‏باز‏ ‏م‏ي‏‌‏شوند‏. ‏بطور‏ي‏ ‏که‏ ‏قسمت‏ ‏داخل‏ي ‏آنها‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏خارج‏ ‏برآمدگ‏ي‏ ‏پ‏ي‏دا‏ ‏م‏ي‏‌‌‏کند. ‏در‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏حال‏ ‏رسپتورها‏ ‏به ‏طرف‏ ‏خارج‏ ‏برجستگ‏ي‏ ‏پ‏ي‏دا‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏ل‏ي‏گاندها‏ي‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏بافتها‏ي‏ ‏اطراف‏ ‏تماس ‏حاصل‏ ‏م‏ي‏‌‏کنند‏. ‏ي‏ک‏ ‏ل‏ي‏گاند‏ ‏مهم‏ ‏پروتئ‏ي‏ن‏ي‏ ‏موسوم‏ ‏به ‏ف‏ي‏برونکت‏ي‏ن Fibronectin ‏است‏ ‏که‏ ‏به ‏ف‏ي‏بر‏‌‏ها‏ي‏ ‏کلاژن‏ي ‏بافت‏ ‏چسب‏ي‏ده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏انتها‏ي‏ ‏مخالف‏ ‏سلول‏ ‏، ‏فعال‏ي‏ت‏ ‏آندوس‏ي‏توز‏ي ‏،‏ ‏رسپتورها‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ل‏ي‏گاندها‏ي‏شان‏ ‏دور‏ ‏م‏ي‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ي‏ ‏آندوس‏ي‏توز‏ي‏ ‏تشک‏ي‏ل ‏م‏ي‏‌‏دهند‏. ‏سپس‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏سو‏ي‏ ‏انتها‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏سلول‏ ‏حرکت ‏م‏ي‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آنجا‏ ‏برا‏ي‏ ‏تشک‏ي‏ل‏ ‏غشا‏ ‏جد‏ي‏د‏ ‏برا‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏م‏ي‏‌‏رسند. ‏اثر دوم ‏تام‏ي‏ن‏ ‏انرژ‏ي‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ي‏از‏ ‏برا‏ي‏ ‏راندن‏ ‏جسم‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏است‏. ‏سلول‏ ‏چگونه‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏انرژ‏ي‏ ‏را‏ ‏تام‏ي‏ن‏ ‏م‏ي‏‌‏کند؟‏ ‏در‏س‏ي‏توپلاسم ‏تمام‏ ‏سلولها‏ ‏مقدار‏ ‏متوسط‏ ‏تا‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي ‏پروتئ‏ي‏ن‏ ‏اکت‏ي‏ن ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏قسمت‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي‏ ‏از ‏اکت‏ي‏ن ‏به‏ ‏شکل‏ ‏مولکولها‏ي‏ ‏مجزا‏ ‏که‏ ‏ه‏ي‏چگونه‏ ‏ن‏ي‏رو‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏دهنده
 

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه ها

  دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریفمبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه ها رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی و انواع خوشه…

 • تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص

  تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص 13, آلوده, تحقیق, تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص, چیست, دانلود تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص, ص, مورد, هوای, هوای آلوده چیست 13 ص رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک

  پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک آوری, اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک, پزشک, دانلود پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک, در, درس, درس کاربرد فن…

 • تحقیق در مورد امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل زنان 50 ص

  تحقیق در مورد امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل زنان 50 ص 50, الگوهاى, امام, امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل زنان 50 ص, تحقیق, تحقیق در مورد امام خمينى و الگوهاى دين شناختى در مسايل…

 • تحقیق در مورد امام خميني و بسيج

  تحقیق در مورد امام خميني و بسيج امام, امام خميني و بسيج, بسيج, تحقیق, تحقیق در مورد امام خميني و بسيج, خميني, دانلود تحقیق در مورد امام خميني و بسيج, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امام…

 • تحقیق در مورد تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص

  تحقیق در مورد تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص 18, اندازي, تأسيس, تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص, خياطي, دانلود تحقیق در مورد تأسيس…

 • تحقیق در مورد اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص

  تحقیق در مورد اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص 23, اضطراب, اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص, بریزیم, تحقیق, تحقیق در مورد اضطراب خود را دور بریزیم 23 ص, خود, دانلود تحقیق در مورد اضطراب خود را دور…

 • تحقیق در مورد امنیت در لینوکس

  تحقیق در مورد امنیت در لینوکس امنیت, امنیت در لینوکس, تحقیق, تحقیق در مورد امنیت در لینوکس, دانلود تحقیق در مورد امنیت در لینوکس, در, لینوکس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امنیت در لینوکس لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد معماری سازه و پیش تنیدگی

  پاورپوینت در مورد معماری سازه و پیش تنیدگی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معماری سازه و پیش تنیدگی, پیش, تنیدگی, دانلود پاورپوینت در مورد معماری سازه و پیش تنیدگی, سازه, معماری, معماری سازه و پیش تنیدگی, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

  پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, تکنولوژی, تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, جراحی, دانلود پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, غدد, گوارش, مورد, و رفتن به سایت…