تحقیق در مورد روابط شهر و روستا 22 ص

تحقیق در مورد روابط شهر و روستا 22 ص
22, تحقیق, تحقیق در مورد روابط شهر و روستا 22 ص, دانلود تحقیق در مورد روابط شهر و روستا 22 ص, روابط, روابط شهر و روستا 22 ص, روستا, شهر, ص, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد روابط شهر و روستا 22 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 22 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏روابطه شهر و روستا‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏روابط شهر و روستا‏مفهوم‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏روستا‏ ‏مقدمه‏ ‏شناخت‏ ‏بهتر‏ ‏هر‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏کامل‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏است‏ . ‏واضح‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏کامل‏ ‏تر‏ ‏باشد‏ ‏شناخت‏ ‏آن‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏آسان‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏دق‏ی‏ق‏ ‏تر‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ . ‏مناطق‏ ‏روستا‏یی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏درکشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏در‏ ‏تمام‏ی‏ ‏ابعاد‏ ‏تا‏ ‏حدود‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏فراموش‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏تا‏ ‏جا‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏ب‏ی‏ ‏توجه‏ی‏ ‏روستا‏یی‏ان‏ ‏با‏ ‏مشکلات‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏سو‏ی‏ ‏شهرها‏ ‏آمده‏ ‏اند‏ . ‏در‏ ‏همه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏همه‏ ‏امکانات‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏شهر‏ی‏ ‏جمع‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏سبب‏ ‏سبب‏ ‏بروز‏ ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی‏ ‏فاحش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏ناح‏ی‏ه‏ ‏شده‏ ‏است‏ . ‏جامعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏روستا‏یی‏ ‏فق‏ی‏ر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏عنوان‏ ‏فراموش‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏درحق‏ی‏قت‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏منبع‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏توسعه‏ ‏محروم‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ . ‏مفهوم‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏روستا‏ ‏و‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏روستا‏یی‏ ‏چ‏ی‏ست‏ ‏؟‏ده‏ ‏واژه‏ ‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏پارس‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ده‏ی‏و‏ ‏حاصل‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ده‏ی‏و‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏کشور‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آن‏ ‏مرکز‏ ‏تجمع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏واحد‏ی‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏شخص‏ی‏ت‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏ذات‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ . ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏ها‏ی‏ ‏فارس‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏واژه‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏معناها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏و‏ ‏گاه‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ ‏به‏ ‏هم‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏ول‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏جملگ‏ی‏ ‏نارسانا‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ . ‏نقطه‏ ‏مشترک‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏آن‏ ‏اسن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏واژه‏ ‏ده‏ ‏رامقابل‏ ‏شهر‏ ‏گرفته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏در‏ ‏ملعنا‏ی‏ ‏خارج‏ ‏شهر‏ ‏که‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏اول‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏و‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏دوم‏ ‏مبهم‏ ‏است‏ . ‏در‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏معنا‏ی‏ ‏ده‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏به‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏اشاره‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نشانه‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏ذات‏ ‏بودن‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏چون‏ ‏بدون‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صفت‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏ی‏افته‏ ‏است‏ . ‏کلمه‏ ‏روستا‏ ‏را‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏از‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏رستن‏ ‏و‏ ‏رو‏یی‏دن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ظاهر‏ ‏در‏ ‏معنا‏ی‏ ‏رستنگاه‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏اند‏ . ‏اگر‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏باشد‏ ‏نشان‏ی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏اقتصاد‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏ده‏ ‏و‏ ‏اثر‏ی‏ ‏چغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏فلات‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏در‏ ‏نواح‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ن‏ی‏مه‏ ‏خشک‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ ‏هر‏ ‏رستنگاه‏ی‏ ‏را‏ ‏آباد‏ی‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏آباد‏ی‏ ‏را‏ ‏رستنگاه‏ ‏دانست‏ .
 

 • تحقیق در مورد تاسیسات

  تحقیق در مورد تاسیسات تاسیسات, تحقیق, تحقیق در مورد تاسیسات, دانلود تحقیق در مورد تاسیسات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاسیسات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد برنامه نویسی عامل گرا 36 ص

  تحقیق در مورد برنامه نویسی عامل گرا 36 ص 36, برنامه, برنامه نویسی عامل گرا 36 ص, تحقیق, تحقیق در مورد برنامه نویسی عامل گرا 36 ص, دانلود تحقیق در مورد برنامه نویسی عامل گرا 36 ص, ص, عامل, گرا,…

 • تحقیق در مورد گزارش کار ازمایشگاه خاک شناسی 17 ص

  تحقیق در مورد گزارش کار ازمایشگاه خاک شناسی 17 ص 17, ازمایشگاه, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کار ازمایشگاه خاک شناسی 17 ص, خاک, دانلود تحقیق در مورد گزارش کار ازمایشگاه خاک شناسی 17 ص, شناسی, ص, کار, گزارش, گزارش…

 • تحقیق در مورد تیر و تیرچه بلوک

  تحقیق در مورد تیر و تیرچه بلوک بلوک, تحقیق, تحقیق در مورد تیر و تیرچه بلوک, تیر, تیر و تیرچه بلوک, تیرچه, دانلود تحقیق در مورد تیر و تیرچه بلوک, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تیر…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری پرخاشگری, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد ديابت 18 ص

  تحقیق در مورد ديابت 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد ديابت 18 ص, دانلود تحقیق در مورد ديابت 18 ص, ديابت, ديابت 18 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ديابت 18 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تاریخ چاپ و چاپخانه

  تحقیق در مورد تاریخ چاپ و چاپخانه تاریخ, تاریخ چاپ و چاپخانه, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخ چاپ و چاپخانه, چاپ, چاپخانه, دانلود تحقیق در مورد تاریخ چاپ و چاپخانه, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاریخ…

 • آسيب‌شناسي مديريت 12 ص

  آسيب‌شناسي مديريت 12 ص 12, آسيب‌شناسي, آسيب‌شناسي مديريت 12 ص, دانلود آسيب‌شناسي مديريت 12 ص, ص, مديريت رفتن به سایت اصلی آسيب‌شناسي مديريت 12 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد نوروفیدبک

  پاورپوینت در مورد نوروفیدبک پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نوروفیدبک, دانلود پاورپوینت در مورد نوروفیدبک, مورد, نوروفیدبک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نوروفیدبک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز 17 ص

  تحقیق در مورد اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز 17 ص اثر, اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز 17 ص, باکتری, تثبیت, تحقیق در مورد اثر باکتری های تثبیت کننده…