مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریفر،مفاهیم ونظریه های الگوهای ارتباطی, رویکرد ارتباطی خانواده

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریفررویکرد ارتباطی خانوادهمبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریفرمفاهیم ونظریه های الگوهای ارتمفاهیم ونظریه های الگوهای ارتباطی

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریفر،مفاهیم ونظریه های الگوهای ارتباطی, رویکرد ارتباطی خانواده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مبانی نظری ‏الگوهای ارتباطی,‏ ‏رویکرد ارتباطی خانواده‏ﺑﺮ‏ ‏ﭘﺎﻳﻪ‏ ‏ﻧﻈﺮ‏ ا‏ﻏﻠﺐ‏ ا‏ﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ‏ان‏ و ‏صاحب‌نظران‏ ‏ﻋﺮﺻﺔ‏ ‏ازدواج، ‏ا‏ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻋﻨﻮ‏ان‏ ر‏ﺳﻤﻲ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ در ا‏ﻏﻠﺐ‏ ‏ﺟﻮ‏ا‏ﻣﻊ (ﻣﺪ‏ا‏ﺗﻴﻞ‏ Madathil‏ و ‏ﺑﻨﺸﻒ‏ Benshoff‏، ‏2008‏) ﻣﺴﺘﻠﺰ‏م‏ ‏ﺑﺮﻗﺮ‏اري‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ‏ﻣﺆﺛﺮ‏ و ‏ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ‏ا‏ﺳﺖ‏ (‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2007‏)‏. در ‏ﺣﻤﺎﻳﺖ‏ از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻮﺿﻮ‏ع‏ ﺑﺴﻴﺎ‏ري‏ از ‏ﭘﮋ‏و‏ﻫﺶﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏داده‏ ‏ا‏ﻧﺪ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏ ‏ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‏ ‏ﻛﻨﻨﺪ‏ة‏ ‏ﻗﻮ‏يِ‏ ‏ﻛﻴﻔﻴﺖ‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ (‏ﻟﺪﺑﺘﺮ‏ Ledbetter‏، ‏2009‏)‏ و در ‏ﻣﻘﺎﺑﻞ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ﺳﺮﭼﺸمه عمده‌ی ﻧﺎ‏ر‏ﺿﺎﻳﺘﻲ‏ ا‏ﺳﺖ (ﮔﻼﺳﺮ‏ Glasser‏، ‏1385‏). بر همین پایه می‌توان گفت مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج‌های شکست خورده است (ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ‏ Yalcin‏ و ‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2009‏). ‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏، ‏ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ﻣﺴﺎﺋﻞِ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ ز‏ﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻣﺸﺘﺮ‏ك‏، ‏ﺣﻞ‏ ‏ﻧﺸﺪ‏ه‏ ‏ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‏ و‏ ﻣﻨﺒﻊ‏ ‏ﺗﻌﺎ‏رض‏ ‏ﺗﻜﺮ‏اري‏ ‏در‏ ‏ﺑﻴﻦ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺷﻮﻧﺪ‏ (زا‏ﻧﮓ‏ Zhang‏، ‏2007‏). ‏در‏ ‏ﺣﻮ‏زه‏ روان‏ﺷﻨﺎﺳﻲ‏ و ‏ﻣﺸﺎ‏وره‏ ازدواج ‏ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ‏ﻛﻪ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺑﻬﺒﻮ‏د‏ روا‏ﺑﻂ‏ و ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ‏ارتباط‌شان‏ ‏ﻧﻴﺎ‏ز‏ﻣﻨﺪ‏ ‏ﻛﻤﻚ‏ ‏ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‏ن‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ (‏ﺑﻮﻟﺘﻮ‏ن‏ Bolton‏، ‏1386‏). ‏از ‏ﺳﻮ‏ي‏ د‏ﻳﮕﺮ ‏ارتباط زناشویی گسترده‌ترین مورد در برنامه‌های مداخله‌ای است که تا به حال اجرا شده است (ﺑﻼﻧﭽﺎ‏رد‏ Blanchard‏، ‏2008‏). ‏ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻋﺒﺎ‏ر‏ﺗﺴﺖ‏ از ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻳﻨﺪ‏ي‏ ‏ﻛﻪ‏ در ‏ﻃﻲ‏ آن زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻔﺘﺎ‏ر‏ و ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻮ‏ش‏ دادن، ‏ﻣﻜﺚ‏، ‏ﺣﺎﻟﺖ‏ ‏ﭼﻬﺮ‏ه‏ و ژ‏ﺳﺖ‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﺒﺎ‏دل‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ا‏ﻓﻜﺎ‏ر‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).
 

 • تحقیق در مورد سلاحهاي شيميائي

  تحقیق در مورد سلاحهاي شيميائي تحقیق, تحقیق در مورد سلاحهاي شيمياي, دانلود تحقیق در مورد سلاحهاي شيمياي, سلاحهاي, سلاحهاي شيمياي, شيمياي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سلاحهاي شيميائي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق گالیله 5ص

  5صتحقیقتحقیق گالیله 5صدانلود تحقیق گالیله 5صگالیلهگالیله 5ص رفتن به سایت اصلی تحقیق گالیله 5ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص

  تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص 16, بسته, بندی, تحقیق, تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص, دانلود تحقیق در مورد گرافیک بسته بندی 16 ص, ص, گرافیک, گرافیک بسته بندی 16 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد زندگی نامه سعدی

  پاورپوینت در مورد زندگی نامه سعدی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زندگی نامه سعدی, دانلود پاورپوینت در مورد زندگی نامه سعدی, زندگی, زندگی نامه سعدی, سعدی, مورد, نامه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زندگی نامه سعدی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد کامپیوترهای شخصی قابل حمل

  پاورپوینت در مورد کامپیوترهای شخصی قابل حمل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کامپیوترهای شخصی قابل حمل, حمل, دانلود پاورپوینت در مورد کامپیوترهای قابل پوشیدن, شخصی, قابل, کامپیوترهای, کامپیوترهای شخصی قابل حمل, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کامپیوترهای شخصی…

 • تحقیق در مورد علویان 25ص

  تحقیق در مورد علویان 25ص 25ص, تحقیق, تحقیق در مورد علویان 25ص, دانلود تحقیق در مورد علویان 25ص, علویان, علویان 25ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد علویان 25ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مقاله کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي 14 ص

  (ص)14آموزشاشتغالدانلود مقاله کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي 14 صدرعاليکارآفرينيکارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي 14 صمقالهمقاله کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي 14 صنظامو رفتن به سایت اصلی مقاله کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي…

 • تحقیق در مورد آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي 13 ص

  تحقیق در مورد آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي 13 ص 13, آمار, آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي 13 ص, ارقامي, از, تحقیق, تحقیق در مورد آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي…

 • تحقیق در مورد شك به علم

  تحقیق در مورد شك به علم به, تحقیق, تحقیق در مورد شك به علم, دانلود تحقیق در مورد شك به علم, شك, شك به علم, علم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شك به علم لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد راهکارهای برای حل مشکلات گردشگری و جذب توریست در ایران 12 ص

  تحقیق در مورد راهکارهای برای حل مشکلات گردشگری و جذب توریست در ایران 12 ص برای, تحقیق در مورد راهکارهای برای حل مشکلات گردشگری و جذب توریست در ایران 12 ص, حل, دانلود تحقیق در مورد راهکارهای برای حل مشکلات…