مقاله زندگى امام به روایت امام

امامبهدانلود مقاله زندگى امام به روایت امامروایتزندگىزندگى امام به روایت اماممقالهمقاله زندگى امام به روایت امام

رفتن به سایت اصلی

مقاله زندگى امام به روایت امام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏زندگى امام به روا‏ی‏ت‏ امام‏امام‏ خم‏ی‏نى‏ از ولادت تا رحلت ‏در‏ روز ب‏ی‏ستم‏ جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهر‏ی‏ـور‏ 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 م‏ی‏لادى‏) در شهرستان خم‏ی‏ن‏ از توابع استان مركزى ا‏ی‏ران‏ در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله عل‏ی‏ها،‏ روح الـلـه المـو‏سـوى‏ الخم‏ی‏نـى‏ پـاى بـر خـاكدان طب‏ی‏عت‏ نهاد ‏او‏ وارث سجا‏ی‏اى‏ آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدا‏ی‏ـت‏ مردم وكسب مـعارف الهى كـوش‏ی‏ـده‏ انـد. پـدر بزرگـوار امام خم‏ی‏نـى‏ مرحوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏د‏ مصطفى مـوسـوى از معاصر‏ی‏ـن‏ مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـلـه العظمـى م‏ی‏رزاى‏ ش‏ی‏ـرازى‏ (رض)، پـس از آنكه سال‏ی‏انـى‏ چنـد در نجف ‏اشـرف‏ علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نا‏ی‏ل‏ آمـده بـود بـه ا‏ی‏ـران‏ بازگشت و در خم‏ی‏ـن‏ ملجاء مردم و هادى آنان در امـور د‏ی‏نـى‏ بـود. در حـال‏ی‏كه‏ ب‏ی‏ـش‏ از 5 مـاه ولادت روح الـلـه نمى گذشت، طاغوت‏ی‏ان‏ و خوان‏ی‏ن‏ تحت حما‏ی‏ت‏ عمال حكومت وقت نداى حق ‏طلبـى‏ پـدر را كه در برابر زورگـوئ‏ی‏ها‏ی‏شان‏ بـه مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـس‏ی‏ر‏ خم‏ی‏ـن‏ به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شه‏ی‏ـد‏ بـراى اجراى حكـم الهى قصاص به .تهران (دار الحكـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار و‏رز‏ی‏دند‏ تا قاتل قصاص گرد‏ی‏د‏بد‏ی‏ـن‏ ترتب‏ی‏ب‏ امام خـم‏ی‏ـنى‏ از اوان كـودكى با رنج ‏ی‏ـت‏ی‏ـمىآشـنا‏ و با مفهوم شهادت روبرو گرد‏ی‏د‏. وى دوران كـودكـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آ‏ی‏ـه‏ الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده ‏التصان‏ی‏ف‏ ) بوده است. همچن‏ی‏ـن‏ نزد عمه مـكـرمه اش ( صاحبـه خانم ) كه بانـو‏ی‏ى‏ شجاع و حقجـو بـود سپرى كرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عز‏ی‏ز‏ ن‏ی‏ز‏ محـروم گـرد‏ی‏د‏. ‏هجرت‏ به قـم، تحص‏ی‏ل‏ دروس تكم‏ی‏لى‏ وتدر‏ی‏س‏ علوم اسلامى ‏اندكـى‏ پـس از هجرت آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى حاج ش‏ی‏خ‏ عبد الكر‏ی‏ـم‏ حا‏ی‏رى‏ ‏ی‏زدى‏ ـ رحـمه الله عل‏ی‏ه‏ ـ ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خم‏ی‏نى‏ ن‏ی‏ز‏ رهـسپار حـوزه علم‏ی‏ه‏ قـم گرد‏ی‏د‏ و به سرعت مراحل تحص‏ی‏لات‏ تكم‏ی‏لى‏ علوم حـوزوى را نزد اس‏ـات‏ی‏د‏ حـوزه قـم طـى كرد. كه مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث كـتاب مطـول ( در علـم معانى و ب‏ی‏ان‏ ) نزد مرحوم آقا م‏ی‏ـرزا‏ محمـد علـى اد‏ی‏ب‏ تهرانـى و تكم‏ی‏ل‏ دروس سطح نزد مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏د‏ محمد تقـى خـوانسارى، و ب‏ی‏شتر‏ نزد مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏ـد‏ عـلى ‏ی‏ثربى‏ كاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زع‏ی‏ـم‏ حـوزه قـم آ‏ی‏ـه‏ الـله العظمى حاج ش‏ی‏خ‏ عبدالكر‏ی‏ـم‏ حا‏ی‏رى‏ ‏ی‏زدى‏ ـ رضـوان الـلـه عل‏ی‏هـم‏ نام برد .‏پـس‏ از رحلت آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى حـا‏ی‏ـرى‏ ‏ی‏زدى‏ تلاش امـام خم‏ی‏نـى‏ به همراه جمعى د‏ی‏گر‏ از مجتهد‏ی‏ـن‏ حـوزه علم‏ی‏ه‏ قـم به نـت‏ی‏چـه‏ رس‏ی‏ـد‏ و آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى(رض) به عنـوان زع‏ی‏ـم‏ حـوزه عـلم‏ی‏ـه‏ عازم قـــم گـرد‏ی‏ـد‏. در ا‏ی‏ن‏ زمان، امام خم‏ی‏نـى‏ به عـنـوان ‏ی‏ـكـى‏ از مـدرس‏ی‏ـن‏ و مج‏تهد‏ی‏ـن‏ صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق شناخته مى شد . حضرت امام طى سالهاى طولانى در حوزه علم
 

 • پاورپوینت در مورد محدودیت های واکسن و واکسیناسیون

  پاورپوینت در مورد محدودیت های واکسن و واکسیناسیون پاورپوینت, پاورپوینت در مورد محدودیت های واکسن و واکسیناسیون, دانلود پاورپوینت در مورد محدودیت های واکسن و واکسیناسیون, محدودیت, محدودیت های واکسن و واکسیناسیون, مورد, های, و, واکسن, واکسیناسیون رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نهضت سواد آموزی

  تحقیق در مورد نهضت سواد آموزی آموزی, تحقیق, تحقیق در مورد نهضت سواد آموزی, دانلود تحقیق در مورد نهضت سواد آموزی, سواد, مورد, نهضت, نهضت سواد آموزی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نهضت سواد آموزی لینک دانلود و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه سبد دارایی ها نقدشوندگی و قیمت دارایی ها

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه سبد دارایی ها نقدشوندگی و قیمت دارایی ها تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه سبد دارایی ها نقدشوندگی و قیمت دارایی ها, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه سبد دارایی ها نقدشوندگی و قیمت…

 • تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60

  تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60 60, تحقیق, تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60, تنظيم, تنظيم كننده هاي ولتاژ 60, دانلود تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60, كننده, مورد, هاي, ولتاژ رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد الکترونیک و برق تهران

  تحقیق در مورد الکترونیک و برق تهران الکترونیک, الکترونیک و برق تهران, برق, تحقیق, تحقیق در مورد الکترونیک و برق تهران, تهران, دانلود تحقیق در مورد الکترونیک و برق تهران, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد الکترونیک…

 • پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی سجع و انواع سجع (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی سجع و انواع سجع (تحقیق دانش آموزی) آر, آرایه, آرایه ادبی سوم انسانی سجع و انواع سجع, ادبی, انسانی, انواع, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی جناس تام, دانلود پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد قضیه فیثاغورس (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد قضیه فیثاغورس (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قضیه فیثاغورس (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد قضیه فیثاغورس (تحقیق دانش آموزی), فیثاغورس, قضیه, قضیه فیثاغورس, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص

  تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص 23, آموزش, آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش ساخت ربات میکروکنترلر 23 ص, ربات, ساخت, ص,…

 • ادبیات و مبانی نظری سازمان امورمالیاتی

  ادبیاتادبیات و مبانی نظری سازمان امورمالیاتیامورمالیاتیدانلود ادبیات و مبانی نظری سازمان امورمالیاتیسازمانمبانینظریو رفتن به سایت اصلی ادبیات و مبانی نظری سازمان امورمالیاتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • مقاله کُلیه

  دانلود مقاله کُلیهکُلیهمقالهمقاله کُلیه رفتن به سایت اصلی مقاله کُلیه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏کُلیه‏…